Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Päivitetty 25.5.2018

 

Rekisterinpitäjä

Trust the Nose / KHA Team Oy
Terrisuontie 27
04390 Jäniksenlinna

Y-tunnus: 2422815-7

info@niinkivaa.fi

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Karita Häkkinen
p. 040 5783810

karita@niinkivaa.fi

 

Palveluiden ja tuotteiden tilaaminen

Tilatessasi palveluita tai tuotteita, on sinun hyväksyttävä tämän rekisteri- ja  tietoturvaselosteen ehdot ja luovutettava KHA Team Oy:n käyttöön välttämättömät yhteys- ja/tai henkilötiedot palveluiden toimittamista, laskuttamista ja yhteydenpitoa varten. Tällöin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus ja siihen liittyvät lakisääteiset velvoitteet.

Rekisteriin kerättäviä tietoja ovat

  • Henkilön nimi
  • (Yrityksen nimi)
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • (Osoite)
  • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
  • Laskutustiedot
  • IP-osoite
  • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Rekisterin tietoja säilytetään sähköpostiarkistossa ja kirjanpitoaineistossa enintään 7 vuoden ajan.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Antaessasi luvan uutiskirjeen lähettämiseen ja/tai sähköpostimarkkinointiin, toimii oikeusperusteena suostumus. Voit milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeen tai kieltäytyä sähköpostimarkkinoinnista vastaamalla sinulle lähetettyyn sähköpostiin ja pyytämällä tietojesi poistamista lähetyslistalta.

 

Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu salasanoilla. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

This post is also available in: English (Englanti)